Taken van de bewindvoerder

De bewindvoerder heeft als voornaamste taak het beheren van uw geld. Het is daarbij belangrijk dat niet meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op waarin alle inkomsten en uitgaven te zien zijn. Als er teveel kosten zijn dan kijken we samen naar uw bestedingen zodat bepaalde kosten naar beneden kunnen of misschien wel helemaal kunnen vervallen.
Aan de inkomstenkant gaat de bewindvoerder na of u van alle beschikbare voorzieningen gebruik maakt. Wij vragen deze voor u aan als dat niet zo is.

Werkzaamheden intake:
- Aanvragen bewind en zo nodig mee naar de zitting
- In kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen
- Beschrijving boedel
- Regelen bankzaken
 

Tot de gewone werkzaamheden behoren:
- Het opstellen van het budgetplan
- Betalingen verrichten volgens het budgetplan
- Aanvragen van bijzondere bijstand
- Verzoeken kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelasting
- De jaarlijkse belastingaangifte box 1
- Regelen toeslagen bij de belastingdienst
- Treffen van betalingsregelingen bij beheersbare schulden
- Verzekeringen afsluiten
- Declaratie ziektekosten
- Post behandelen en doorzenden
- Telefonisch spreekuurcontact, binnen redelijke grenzen
- Regelmatig contact met klant
- Contact onderhouden diverse instanties
- Jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording aan de klant en de rechtbank 

Er kunnen ook extra werkzaamheden nodig zijn, zoals:
- Het voorbereidende werk voor een aanvraag schuldhulpverlening
- De belastingaangiften doen over meerdere jaren
- Meegaan naar zitting voor de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)
- Meegaan naar een gesprek bij het UWV of de gemeente
- Doen van aangifte van diefstal en/of mishandeling
- Nalatenschappen (regelen erfenis)
- Ontruiming van de woning
- Frequent meegaan naar zitting in de rechtbank

Deze werkzaamheden vallen niet onder het standaardtarief. Daarom zal voor deze werkzaamheden een machtiging worden aangevraagd bij de rechtbank voor het mogen rekenen van extra uren. Uiteraard zal dit met u worden overlegd en aan u zal worden verzocht dit verzoek mede te ondertekenen.

Zie voor kosten: Tarievenlijst

Wat is beschermingsbewind?