Taken van de mentor

De mentor neemt beslissingen over de verzorging en verpleging, behandeling en begeleiding van iemand. Dit zijn allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook om feitelijke dingen gaan zoals het inzien van een dossier.

De mentor neemt beslissingen op het persoonlijke vlak en heeft bij het vervullen van de taak de plicht om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van iemand te bevorderen.

Ook heeft de mentor tot taak om op andere gebieden op het persoonlijk vlak de belangen van iemand in de gaten te houden en hem raad te geven. Het zou kunnen gaan over de vraag of een echtscheiding moet worden aangevraagd of over de omgang met bepaalde mensen.

De mentor heeft alle bevoegdheden die deze in het belang van zijn taak nodig heeft.
De mentor treedt op wanneer hij meent dat in de zorg fouten gemaakt (dreigen te) worden.

Het zorgplan of behandelingsplan behoeft instemming van de mentor (als de betrokken persoon wilsonbekwaam is). Dit geldt niet voor hoogstpersoonlijke aangelegenheden die daarin zijn opgenomen, zoals de levensbeëindiging van de betrokkene. In een dergelijke situatie heeft datgene wat de mentor zegt de status van advies.

De mentor legt jaarlijks verantwoording van zijn werk af door middel van verslaglegging aan de rechtbank en (indien mogelijk) aan belanghebbende.

Wat is mentorschap?