Klachten foto

Klachten

Wij willen natuurlijk klachten vermijden. Daarom bieden wij altijd de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek als de zaken niet lopen
zoals u wenst. Ook hebben wij een klachtenprocedure. 
Indien wij er toch niet samen uitkomen wordt de klacht voorgelegd
aan de klachtencommissie van de NBPB.
Zie hiervoor: www.nbpb.nl

Klachtenprocedure - bewindvoering, mentorschap, curatele

Voor onze medewerkers is het van grote waarde dat zij een goede relatie onderhouden met de cliënten en ook voor suggesties tot verbetering en uitbreiding van onze dienstverlening staan wij altijd open.

Ondanks deze persoonlijke inspanning kan het toch gebeuren dat u een klacht heeft of problemen ervaart bij onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u ons hierover informeert zodat wij samen kunnen kijken naar een passende oplossing zodat we met een wederzijds goed gevoel de dienstverlening kunnen voortzetten.

Hoe kunt u uw klacht of probleem kenbaar maken? Hoe verloopt de procedure?

Meldt uw klacht of probleem eerst schriftelijk bij uw contactpersoon van Molenkamp Bewind. Indien u hiertoe niet zelf in staat bent dan kan uw hulpverlener dit namens u doen. Uw contactpersoon zal dan uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met u opnemen. Voor de melding van uw klacht of probleem voegen wij een speciaal voor dit doel ontworpen formulier bij (bijlage 1).
• Als uw klacht gegrond is verklaard dan wordt het werkproces waarop de klacht betrekking heeft hierop zo nodig aangepast en u krijgt in ieder geval een toelichting/uitleg.
• Als uw klacht naar uw mening door uw contactpersoon niet naar tevredenheid is behandeld dan kunt u en/of uw hulpverlener met dit formulier of met een brief schriftelijk bezwaar indienen bij mw. M.A. Molenkamp, eigenaar van Molenkamp Bewind (bewindvoerder, mentor en curator).
• M. A. Molenkamp zal de zaak bekijken en binnen 5 werkdagen contact met u opnemen. Indien gewenst wordt u uitgenodigd voor een gesprek om uw klacht nader toe te lichten. Het staat u vrij iemand mee te nemen bij dit gesprek.
• Binnen 2 weken na binnenkomst van het bezwaarschrift ontvangt u van M.A. Molenkamp een schriftelijke afhandeling van de klacht. Op uw verzoek kan de afhandeling in een persoonlijk gesprek worden besproken. Ook bij dit gesprek staat het u vrij iemand mee te nemen.
• Indien er meer tijd nodig is voor het afhandelen van uw klacht, bijvoorbeeld omdat er informatie van een derde partij nodig is, dan wordt u hiervan binnen de genoemde 2 weken op de hoogte gesteld.
• M.A. Molenkamp heeft in totaal 6 weken de tijd om uw klacht af te handelen en streeft ernaar dit ruim binnen deze termijn te doen.
• Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de afhandeling dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB). Molenkamp Bewind is lid van deze vereniging (bijlage 2).
• U kunt de klacht ook voorleggen aan de Rechtbank die de onderbewindstelling of de curatele heeft uitgesproken.

Voor een klacht over mentorschap kunt u zich niet wenden tot de NBPB, maar tot de Rechtbank die het mentorschap heeft uitgesproken. Molenkamp bewind kan u hiervan de gegevens verstrekken.

 

Bijlage 1
Klachtenprocedure bewind of curatele

Indien u een klacht heeft verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier. Stuur het naar:
Molenkamp Bewind
Postbus 8026
1802 KA Alkmaar
of mail naar info@molenkampbewind.nl

Voor de beschrijving van de behandeling van uw klacht verwijzen wij u naar de bijgevoegde klachtenprocedure.

Naam cliënt: ………………………………………………………………...............................................

E-mailadres: ………………………………………………………………...............................................

Telefoonnummer: ……..………………………………………………................................................

Om uw klacht snel en zorgvuldig af te kunnen handelen vragen wij u om een zo duidelijk mogelijke beschrijving: waarover heeft u een klacht en indien van toepassing: wie betreft het? Hoe lang speelt het, heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan? Etc.
Heeft u reeds telefonisch contact gehad over de klacht? Zo ja: met wie en wat is daar uitgekomen?

Omschrijving klacht(en):
………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………
………………………………….………………………………............................................................................................................................Indien relevant, als u een idee heeft over een mogelijke oplossing of de reactie die u van ons wenst, wat zou dat dan zijn?

Gewenste oplossing/reactie: ……….………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………….................................................
Datum: ……….……………………… Handtekening: ……….………………………


Bijlage 2
Klachtenprocedure bewind of curatele

Klachtencommissie NBPB
Postbus 574
1620 AN Hoorn
Tel: +31 (0)229 - 70 61 11
secretariaat@nbpb.nl
dinsdag - vrijdag 09:00 - 17:00 uur

Klachten worden voorgelegd aan het bestuur van de NBPB.

Het bestuur is in staat de klachten op kortere termijn te beoordelen.

• De mails over klachten worden eerst beantwoord door het secretariaat en doorgestuurd aan de betreffende bewindvoerder.

• Vervolgens zorgt het secretariaat dat alle stukken bij de klacht worden aangeleverd.
Wanneer de klacht compleet is wordt de betreffende bewindvoerder om een reactie gevraagd.

• De klacht en de reactie van de bewindvoerder worden hierna voorgelegd aan het bestuur.

• Als dit nodig is dan wordt de bewindvoerder uitgenodigd voor een gesprek met één of twee bestuursleden.

Daarna wordt er door het gehele bestuur een advies uitgebracht.