Klachten foto

Klachten

Wij willen natuurlijk klachten vermijden. Daarom bieden wij altijd de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek als de zaken niet lopen
zoals u wenst. Ook hebben wij een klachtenprocedure. 
Indien wij er toch niet samen uitkomen wordt de klacht voorgelegd
aan de klachtencommissie van de NBPB.
Zie hiervoor: www.nbpb.nl

Klachtenregeling Molenkamp Bewind

 

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder:
Klacht: iedere uiting van onvrede over de dienstverlening.
Klager: een persoon die een klacht indient bij Molenkamp Bewind. 
Aangeklaagde: de directie.
De directie: Mw. M.A. Molenkamp

Artikel 2 Klachtenrecht
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Een klacht moet tenminste bevatten:
- De naam en het adres van de indiener
- De dagtekening
- De naam van de persoon waartegen de klacht is gericht
- Een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht alsmede het tijdstip van het gedrag
- Mogelijke bewijsstukken
Indien de klager minderjarig is of onder curatele is gesteld moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder voogd of curator.
Indien aan bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan kan de klacht niet worden behandeld. Klager krijgt daarvan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na 5 werkdagen bericht.

Artikel 3 Afdoening in der minne
De directie zal nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. Zodra de directie en klager tot een informele overeenkomst zijn gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenregeling. 

Artikel 4 Bijstand door gemachtigde
Een klager of diegene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft kan zich door een gemachtigde, advocaten of procureurs laten bijstaan of vertegenwoordigen. De directie zal van de gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen. 

Artikel 5 Ontvangstbevestiging
De directie bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 5 werkdagen. Indien een klacht wordt ingediend waar een andere instantie tot behandeling bevoegd is, zal de directie naar de betreffende instantie de klacht doorzenden, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.
De directie zendt een klacht die niet voor hem bestemd is en welke ook niet kan worden doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug naar de indiener.
De directie zendt een afschrift van de klacht en de daarbij behorende stukken aan degene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft.
De directie administreert en registreert binnengekomen klachten en zorgt voor een goede voortgangscontrole.

Artikel 6 Geen verplichting tot klachtenbehandeling
De directie is niet verplicht een klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan. De directie is niet verplicht een klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag redelijkerwijze onvoldoende is. 
Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de directie de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte.

Artikel 8 Behandelingstermijn
De directie handelt de klacht analoog aan de Algemene Wet Bestuurswet binnen 6 weken af. De directie kan de behandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan diegene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft.
Wanneer een klacht een lid van de directie betreft, is het dit lid niet toegestaan aan de behandeling van de klacht deel te nemen.

Artikel 9 Afdoening
De directie stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Wanneer een minnelijke oplossing zoals genoemd in artikel 3 niet mogelijk is gebleken; dat wil zeggen wanneer de klager de bevindingen en conclusies uit het onderzoek verwerpt, dan zal de klacht worden voorgelegd aan een externe organisatie.
De klacht wordt dan altijd gemeld bij de klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB).
De directie zal de klachtencommissie van de NBPB om advies verzoeken teneinde het geschil op te lossen.
De directie zal het advies of de conclusie van de klachtencommissie van de NBPB aanvaarden en opvolgen.

 

Artikel 10 Citeertitel, bekendmaking en werking
De regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van Molenkamp Bewind.
De klachtenregeling wordt op verzoek toegezonden. 
Molenkamp Bewind maakt het bestaan van deze regeling middels een brief bij de intake aan de client bekend. 

Aldus vastgesteld 25 juli 2012
Molenkamp Bewind
Klachten kunnen gericht worden aan:
Molenkamp Bewind o.v.v. Klachtenprocedure
Postbus 8026
1802 KA Alkmaar