mentorschap

Wat is mentorschap?

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het gaat om dementerende, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Wie vraagt mentorschap aan?
Veel mensen kunnen mentorschap voor u aanvragen zoals:
- In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel aanvragen
- Verder kan de partner het verzoek doen, of familieleden tot in de vierde graad (dat zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten)
- De bewindvoerder van belanghebbende
- De instelling waar iemand verblijft
- Of in uitzonderlijke gevallen de officier van justitie

De aanvraag
Er wordt een aanvraagformulier ingevuld en naar de rechtbank in uw omgeving gezonden. Als het verzoek is ontvangen, vraagt de kantonrechter op een zitting de mening van de partner en/of familieleden over de maatregel tenzij deze personen schriftelijk hebben verklaard met de maatregel in te stemmen. In dat geval hoeven zij niet bij de zitting aanwezig te zijn.

Ook vraagt de kantonrechter wat de betrokkene zelf van de maatregel vindt. Als de betrokkene zelf niet op de zitting kan verschijnen, kan de kantonrechter naar de instelling gaan, waar hij verblijft. Ook de beoogd mentor wordt gehoord.

Vindt de kantonrechter dat er genoeg redenen zijn voor de aanstelling van een mentor, dan besluit hij tot aanstelling van de mentor. Aan de behandeling zijn kosten (griffierechten) verbonden. De kantonrechter neemt uw verzoek pas in behandeling als de nota van de griffierechten is voldaan. 

Einde mentorschap
Het mentorschap eindigt: 
- Als degene aan wie de maatregel is opgelegd weer zelf, eventueel met behulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen;
- Als voortzetting van de maatregel niet zinvol is.
Er moet dan wel een verzoek tot beëindiging worden ingediend bij de rechtbank. De rechter beslist hierover.

Het mentorschap eindigt van rechtswege:
- Als de rechter het mentorschap voor een bepaalde 
periode heeft uitgesproken en die periode is voorbij;
- Als de persoon komt te overlijden.


Taken van de mentor